Language name and location: Picard, Picardie, France [Refer to Ethnologue]

言名称和分布地区: 皮卡特语, 法国  

 

1. [ˈɛ̃] / [ˈɛ̃n] (masc./fem.)

21.  [vɛ̃teˈɛ̃]

2. [ˈdø]

22.  [vɛ̃nˈdø]

3. [ˈtʁwɛ] /[ˈtʁo]

23.  [vɛ̃nˈtʁwɛ]

4. [ˈkɑt] 

24.  [vɛ̃nˈkɑt] 

5. [ˈʃɔ̃k] /[ˈʃɛ̃k]

25.  [vɛ̃nˈʃɔ̃k]

6. [ˈsis]

26.  [vɛ̃nˈsis]

7. [ˈsɛt]

27.  [vɛ̃nˈsɛt]

8. [ˈɥit]

28.  [vɛ̃tˈɥit]

9. [ˈnœf]

29.  [vɛ̃tˈnœf]

10.[ˈdis]

30.  [ˈtʁɛ̃t] 

11. [ˈɔ̃z]

40.  [kɑˈʁãt]

12. [ˈduz]

50.  [ʃɛ̃ˈkãt]

13. [ˈtʁɛz]

60.  [swɛˈʃãt]  

14. [kɑˈtɔʁ(z)]

70.  [swɛʃɛ̃nˈdis] (60+ 10)

15. [ˈt͡ʃɛ̃z]

80.  [kɑtʁəˈvɛ̃] ( 4 x 20 )

16. [ˈsɛz]

90.  [kɑtʁəvɛ̃ˈdis] (80+ 10)

17. [diˈsɛt]

100. [ˈʃɛ̃]

18. [dizˈɥit]

200. [døˈʃɛ̃]

19. [dizˈnœf]

1000. [ˈmil]

20. [ˈvɛ̃t]

2000. [døˈmil]  

 

Linguist providing data and dateː Prof. Jean-Michel Eloy, University of Picard,  Picardie, France, October 17, 2002

供资料的语言学家: Prof. Jean-Michel Eloy, 2002 年 10 月 17 日

 

Other comments:


                            

Back >> [ Home ] [ Indo-European ]