Language name and location: Yohlmo (Helambu Sherpa), Nepal [Ref:  Ethnologue]

言名称和分布地区尤赫尔木语, 尼泊尔

 

1. tɕīː

21.  kʰàlˑtɕīː (d̪a̤ŋ) tɕīː

2. ɲìː

22.  kʰàlˑtɕīː (d̪a̤ŋ) ɲìː

3. sūm

23.  kʰàlˑtɕīː (d̪a̤ŋ) sūm

4. ʑì̤

24.  kʰàlˑtɕīː (d̪a̤ŋ) ʑì̤

5. ŋɑ̀

25.  kʰàlˑtɕīː (d̪a̤ŋ) ŋɑ̀

6. ʈṳ̀ː

26.  kʰàlˑtɕīː (d̪a̤ŋ) ʈṳ̀ː

7. t̪ì̤n

27.  kʰàlˑtɕīː (d̪a̤ŋ) t̪ì̤n

8. cē̤ː

28.  kʰàlˑtɕīː (d̪a̤ŋ) cē̤ː

9. kṳ̀

29.  kʰàlˑtɕīː (d̪a̤ŋ) kṳ̀

10. tɕʉ̄

30.  kʰàl pʰēd̪āŋ ɲìː  ( 40 - 10 )  

11. tɕʉ̄ːʑī

40.  kʰàl ɲìː  (20 x 2 )

12. tɕʉ̄ɲːì / tɕīɲːì

50.  kʰàl pʰēd̪āŋ sūm  ( 60 - 10 )  

13. tɕʉ̄ːsūm

60.  kʰàl sūm  ( 20 x 3 )

14. tɕʉ̄pɕì̤

70.  kʰàl pʰēd̪āŋ ʑì̤  ( 80 - 10 )  

15. tɕēːŋɑ̀

80.  kʰàl ʑì̤  ( 20 x 4 )

16. tɕʉ̄ːrṳ̀ / tɕīːrṳ̀

90.  kʰàl pʰēd̪āŋ ŋɑ̀ ( 100 - 10 )  

17. tɕʉ̄pt̪ì̬n

100. kʰàl ŋɑ̀ ( 20 x 5 ) / cǣ̤  tɕīː

18. tɕǣpɟè

200. ɲì̤cǣ̤

19. tɕʉ̄rkṳ̀

1000. t̪ōŋrā tɕīː

20. ɲì̤ʑʉ / kʰàlˑtɕīˑ  

2000. t̪ōŋrā ɲìː

 

Linguist providing data and dateː Dr. Anna Maria Hari, Summer Institute of Linguistics, Nepal, March 28, 1999.

供资料的语言学家: Dr. Anna Maria Hari, 1999 年 3 月 28 日.

 

Other comments:  Yohlmo has a vigesimal system. The formations of Yohlmo numerals 30, 50, 70 and 90 are very particular, which is the similar way as the Tshangla (Motuo-Menba) in Bhutan.


                            

Back >> [ Home ] [ Sino-Tibetan ]