Language name and location: Ugong, Thailand [Refer to Ethnologue]

言名称和分布地区乌贡语, 泰国

 

1. tʰi33

21.  nəŋ33 ʔɛ53 tʰi33

2. nəŋ33

22.  nəŋ33 ʔɛ53 nəŋ21

3. ʔoŋ33

23.  nəŋ33 ʔɛ53 ʔoŋ33

4. pʰi33

24.  nəŋ33 ʔɛ53 pʰi33

5. ŋɔ33

25.  nəŋ33 ʔɛ53 ŋɔ35

6. kʰɔʔ35

26.  nəŋ33 ʔɛ53 kʰɔʔ35

7. ʔi53

27.  nəŋ33 ʔɛ53 ʔi53

8. hɛʔ35

28.  nəŋ33 ʔɛ53 hɛʔ55

9. ku55

29.  nəŋ33 ʔɛ53 ku35

10. sɛ53

30.  ʔoŋ33 53

11. sɛ21 tʰi33

40.  pʰi33 53

12. sɛ21 nəŋ21

50.  ŋɔ35 53

13. sɛ21 ʔoŋ33

60.  kʰɔʔ55 53

14. sɛ21 pʰi33

70.  ʔi53 53

15. sɛ21 ŋɔ35

80.  hɛʔ55 53

16. sɛ21 kʰɔʔ35

90.  ku55 53

17. sɛ21 ʔi53

100. tʰi33 ca55

18. sɛ21 hɛʔ55

200. nəŋ33 ca55

19. sɛ21 ku35

1000. tʰi33 21 ca55 (10 x 100)

20. nəŋ33 ʔɛ53

2000. nəŋ33 21 ca55

 

Linguist providing data and dateː Dr. David Bradley, La Trobe University, Australia, March 31, 1993.

供资料的语言学家: Dr. David Bradley, 1993 年 3 月 31 日.

 

Other comments: Ugong has a decimal system. Ugong is an endangered language.


                            

Back >> [ Home ] [ Sino-Tibetan ]