Language name and location: Drung (Trung), China [Refer to Ethnologue]

言名称和分布地区独龙语, 中国云南怒江傈僳族自治州贡山独龙族怒族自治

 

1. tĭʔ55

21.  ɑ31ni55tsɑ̆l55 tĭʔ55

2. ɑ31ni55

22.  ɑ31ni55tsɑ̆l55 ɑ31ni55

3. ɑ31sɯm53

23.  ɑ31ni55tsɑ̆l55 ɑ31sɯm53

4. ɑ31bli53

24.  ɑ31ni55tsɑ̆l55 ɑ31bli53

5. pɯ31ŋɑ53

25.  ɑ31ni55tsɑ̆l55 31ŋɑ53

6. kɹŭʔ55

26.  ɑ31ni55tsɑ̆l55 kɹŭʔ55

7. sɯ31ɲĭt55

27.  ɑ31ni55tsɑ̆l55 31ɲĭt55

8. çɑ̆tʴ55

28.  ɑ31ni55tsɑ̆l55 çɑ̆tʴ55

9. dɯ31ɡɯ53

29.  ɑ31ni55tsɑ̆l55 31ɡɯ53

10. ti55tsɑ̆l55

30.  ɑ31sɯm53 tsɑ̆l55

11. ti55tsɑ̆l55 tĭʔ55

40.  ɑ31bli53 tsɑ̆l55

12. ti55tsɑ̆l55 ɑ31ni55

50.  pɯ31ŋɑ53 tsɑ̆l55

13. ti55tsɑ̆l55 ɑ31sɯm53

60.  kɹŭʔ55 tsɑ̆l55

14. ti55tsɑ̆l55 ɑ31bli53

70.  sɯ31ɲĭt55 tsɑ̆l55

15. ti55tsɑ̆l55 31ŋɑ53

80.  çɑ̆tʴ55 tsɑ̆l55

16. ti55tsɑ̆l55 kɹŭʔ55

90.  dɯ31ɡɯ53 tsɑ̆l55

17. ti55tsɑ̆l55 31ɲĭt55

100. çɑ55

18. ti55tsɑ̆l55 çɑ̆tʴ55

200. ɑ31ni55 çɑ55

19. ti55tsɑ̆l55 31ɡɯ53

1000.tu55

20. ɑ31ni55tsɑ̆l55

2000.ɑ31ni55 tu55

 

Linguist providing data and dateː Prof. Sun Hongkai, Centre of Minority Languages, Chinese Academy of Sciences, Beijing, China, October 3, 1999.

供资料的语言学家: 孙宏开教授 (中国社科院民族研究所), 1999 年 10 月 3 日.

 

Other comments: Drung has a decimal system.


                            

Back >> [ Home ] [ Sino-Tibetan ]