The Tai-Kadai Languages


 1. Hlai :
  1. Bouhin (Heitu)
  2. Greater Hlai:
   1. Ha Em (Zhongsha)
   2. Central Hlaiː
    1. East Central Hlai:  Lauhut (Baoding), Tongzha (Tongshi), Zandui (Qiandui), Baoting (Baocheng)
    2. North Central Hlaiː Cun (Ngan Fon, Gelong), Nadou (Dongfang)
    3. Northeast Central Hlaiː Meifu (Changjiang), Meifu Moyfaw / Xifang, Run (Bendi), Baisha, Yuanmen
  3. Unclassifiedː Jiamao
 2. Kra:
  1. Central Kra:
       Baha Buyang
  2. Eastern Kra:
      
   E'ma Buyang, Langnian Buyang,  En, Laha, Qabiao,
   Yerong
  3. Western Kra:
        A'ou Gelao, Duoluo Gelao, Hagei Gelao, Qau Gelao,
   Green Gelao, Red Gelao, White Gelao, Lachi, White Lachi, Mulao
 3. Kam-Tai:
  1. Lakkia: Lakkja
  2. Kam-Sui:
       Ai-Cham
   , Biao, Cao Miao, Chadong, Northern Dong, Southern Dong, Kang, Mak, Mulam, Maonan, Sui, T'en
  3. Tai:
   1. Lingao: Lingao
   2. Unclassified:  E, Kuan, Tay Khang, Tai Pao, Tai Yo
   3. Central group:
        Bu Dai, Cao-Lan, Nung, Tày, Ts'ün-Lao, Dai Zhuang, Minz Zhuang, Nong Zhuang, Pyang Zhuang, Yang Zhuang, Yongnan Zhuang,
        Zuojiang Zhuang
   4. Northern groupː
        Bouyei,  Saek, Yoy, Central Hongshuihe Zhuang, Eastern Hongshuihe Zhuang, Guibei Zhuang, Guibian Zhuang,
        Lianshan Zhuang, Liujiang Zhuang, Liuqian Zhuang, Qiubei Zhuang, Yongbei Zhuang, Youjiang Zhuang
   5. Southwestern group:
        Aiton, Khamti, Khamyang, Khuen, Lao, Lü, Nyaw, Pa di, Phake, Phu Thai, Phuan, Shan, Tai Daeng, Tai Dam, Tai Dón,
        Tai Hongjin,
    Tai Laing, Tai Long, Tai Nüa, Tai Thanh, Tai Ya, Tày Sa pa, Tày Tac,  Thai, Thai Song,  Northeastern Thai
        Northern Thai, Southern Thai, Thu Lao, Yong

Back >> [ Home ] >> [ Tai-Kadai Languages-CN ]