Language name and locationː Sherpa, Nepal, China [Refer to Ethnologue]

言名称和分布地区夏尔巴语, 尼泊尔, 中国

 

1. tsɪk55

21.  kʰəl11 dʃɪk11 tɑŋ tsɪk55

2. ŋi55

22.  kʰəl11 dʃɪk11 tɑŋ  ŋi55

3. sum55

23.  kʰəl11 dʃɪk11 tɑŋ sum55

4. dzi55

24.  kʰəl11 dʃɪk11 tɑŋ dzi55

5. ŋɑ55

25.  kʰəl11 dʃɪk11 tɑŋ ŋa53

6. ɖʊk11

26.  kʰəl11 dʃɪk11 tɑŋ ɖʊk11

7. dɪn55

27.  kʰəl11 dʃɪk11 tɑŋ dɪn55

8. ɡæ55

28.  kʰəl11 dʃɪk11 tɑŋ ɡæ55

9. ɡu55

29.  kʰəl11 dʃɪk11 tɑŋ ɡu55

10. tsi55tʰɑm11ba11

30.  kʰəl11 dʃɪk11 tɑŋ tʰɑm11ba11 (20 + 10)

11. tsu55 tsɪk55

40.  kʰəl11 ŋi55   ( 20 x 2 )

12. tsɪ55ŋi55

50.  kʰəl11 ŋi55  tɑŋ tʰɑm11ba11

13. tsuk55sum55

60.  kʰəl11 sum55   ( 20 x 3 )

14. tsu5555dzi55

70.  kʰəl11 sum55 tɑŋ tʰɑm11ba11

15. tsɛ55ŋɑ55

80.  kʰəl11 dzi55  ( 20 x 4 )

16. tsu55ɾʊk55

90.  kʰəl11 dzi55  tɑŋ tʰɑm11ba11

17. tsu5555dɪn55

100. səyə11 tsɪk55  ( səyə11 < Nepali )

18. tsɑp5311

200. səyə11 ŋi55

19. tsur5555

1000. toŋɖɑ11 tsɪk55

20. kʰəl55 dʃɪk55  

2000. toŋɖɑ11 ŋi55

 

Linguist providing data and dateː Mr. Sang-Yong Lee, Summer Institute of Linguistics, Nepal, February 20, 2007.

供资料的语言学家: Mr. Sang-Yong Lee, 2007 年 2 月 20 日.

 

Other comments: Sherpa has a vigesimal system.


                            

Back >> [ Home ] [ Sino-Tibetan ]