Language name and location: Rawang (Matwang), Myanmar [Refer to Ethnologue]

言名称和分布地区语 (Matwang方言), 缅甸

 

1. tʰĭʔ

21.  əni53 53 tʰĭʔ

2. əni53

22.  əni53 53 əni53

3. əʃɯm31

23.  əni53 53 əʃɯm31

4. əbi31

24.  əni53 53 əbi31

5. pʰəŋwɑ31

25.  əni53 53 pʰəŋwɑ31

6. ətɕʰuʔ / kruʔ

26.  əni53 53 tɕʰuʔ

7. ʃəŋɯt

27.  əni53 53 ʃəŋɯt

8. əʃat

28.  əni53 53 əʃat

9. dəɡɯ31

29.  əni53 53 dəɡɯ31

10. tʰiʔ 53

30.  əʃɯm31 53

11. tʰiʔ 53 tʰĭʔ

40.  əbi31 53

12. tʰiʔ 53 ni53

50.  pʰəŋwɑ31 53

13. tʰiʔ 53 ʃɯm31

60.  ətɕʰuʔ sɛ53

14. tʰiʔ 53 əbi31

70.  ʃəŋɯt 53

15. tʰiʔ 53 pʰəŋwɑ31

80.  əʃat sɛ53

16. tʰiʔ 53 tɕʰuʔ

90.  dəɡɯ31 53

17. tʰiʔ 53 ʃəŋɯt

100. tʰĭʔ yɑ53

18. tʰiʔ 53 ʃat

200. əni53 53

19. tʰiʔ 53 dəɡɯ31

1000.tʰĭʔ kʰiŋ53

20. əni53 53

2000.əni53 kʰiŋ53

 

Linguist providing data and dateː Prof. Randy J. LaPolla, City University of Hong Kong, Hong Kong, December 20, 1999.

供资料的语言学家: 罗仁地教授 (香港城市大学), 1999 年 12 月 20 日.

 

Other comments: Rawang numerals are similar to that of Trung. The above data was based on Matwang dialect.


                            

Back >> [ Home ] [ Sino-Tibetan ]