Language name and locationː Queyu, China [Refer to Ethnologue]

言名称和分布地区却隅语, 中国四川省和西藏

 

1. tɛ55

21.  

2. nɛ13

22.  

3. sɪ55

23.  

4. dʌ13

24. 

5. ŋøi13

25. 

6. tsʰo55

26.  

7. n̥ɛ55 , sn̥ɛ5

27. 

8. ɟje55

28.  

9. nɡʌ13

29.  

10. tsʰɿ55

30.  55ntsʰɿ55

11. tsʰɿ55stɛ55

40.  dʌ13zɿ55

12. tsʰe5513

50.  ŋøi13zɿ55

13. tsʰe5555

60.  tsʰo55zɿ55

14. tsʰe5555

70.  n̥ɛ55zɿ55

15. tsʰe55ŋøi13

80.  ɟje55zɿ55

16. tsʰe55tsʰo55

90.  nɡʌ13zɿ55

17. tsʰe55sn̥ɛ5

100. ɟii13

18. tsʰe55ɟje55

200.

19. tsʰɿ55nɡʌ13

1000. ʂtõ55ntʂʰa55

20. nɛ33 tsʰɿ55

2000.

 

Linguist providing data and dateː Prof. Huang Bufan, Centre of Minority Languages, Chinese Academy of Sciences, Beijing, China, March 3, 1992.

供资料的语言学家: 黄布凡教授 (中国社科院民族研究所), 1992 年 3 月 3 日.

 

Other comments: Queye has a decimal system.


                            

Back >> [ Home ] [ Sino-Tibetan ]