Language name and location: Purik, India [Refer to Ethnologue]

言名称和分布地区普里克语, 印度

 

1. čik

21.  ñi-šu-čik

2. ñis

22.  ñi-šu-ñis

3. sum

23.  ñi-šu-sum

4. ži

24.  ñi-šu-ži

5. ʂŋə / ŋə

25.  ñi-šu-sŋə

6. ʈuk

26.  ñi-šu-ʈuk

7. dun / rdun

27.  ñi-šu-dun

8. ɡyət / rɡyət 

28.  ñi-šu-ɡyət

9. ɡu / rɡu

29.  ñi-šu-ɡu

10.ču /rču

30.  sum-cu

11.ču-čik

40.  ži-ču

12.ču-ɲis

50.  ʂŋə-ču

13.ču-sum

60.  ʈuk-ču

14.ču-ži

70.  dun-ču

15.ču-ŋa

80.  ɡyət-ču

16.ču-ʈuk

90.  ɡu-ču

17.ču-dun

100. čiɡ-rɡyə

18.ču-rɡyət

200. ñis-rɡyə

19.ču-ɡu

1000. ču rɡyə ( 10 x 100) / stoŋ

20.ñi-šu

2000.

 

Linguist providing data and dateː Prof. D. D. Sharma, Panjab University, Hoshiarpur, India, May 12, 1996.

供资料的语言学家: Prof. D. D. Sharma, 1996 年 5 月 12 日.

 

Other comments: Numerals in Purik are more or less identical with the numerals in Ladakhi.


                            

Back >> [ Home ] [ Sino-Tibetan ]