Language name and location: Tutsa Naga, India, Myanmar [Refer to Ethnologue]

言名称和分布地区图查那加, 印度, 缅甸

 

1. e.sit

21. 

2. e.ɲi33

22.  

3. e.dʑom33

23.   

4. bə.dʑi33

24.  

5. bə.ŋa33

25.  

6. ə.ɹok

26.  

7. si22.net

27.  

8. ə.sət

28.  

9. ə.kʰu³³

29.  

10. ə.si³³

30.   

11.  

40.   

12.  

50.   

13.  

60. 

14.  

70.   

15.  

80.   

16.  

90.   

17.

100. ȶaɪ³³.sit

18.  

200. 

19.  

1000.  

20.  

2000. 

 

Linguist providing data and dateː Mr. Khämlan Binkhäm, MA student, Department of  linguistics, Payap University, Chiangmai, Thailand. July 10 2018

提供资的语言学家: Mr. Khämlan Binkhäm, 2018 年 7 月 10 日.

 

Other comments: Tutsa Naga might have a decimal system. Most speakers is living in Arunachal State. There are some missing terms for 11 up, new data needed.


                            

Back >> [ Home ] [ Sino-Tibetan ]