Language name and location: Lotha Naga, India [Refer to Ethnologue]

言名称和分布地区洛塔那加, 印度

 

1. ēkʰá / mótsə̄ŋà

21.  mēkyù ēkʰá

2. ēnì

22.  mēkyù ēnì

3. ētʰə̀m

22.  mēkyù ētʰə̀m

4. mēʒə̀

24.  mēkyù mēʒə̀

5. mūŋò

25.  mēkyù mūŋò

6. tīrók

26.  mēkyù tīrók

7. tíyìŋ

27.  mēkyù tíyìŋ

8. tīzà

28.  mēkyù tīzà

9. tōkù

29.  mēkyù tōkù

10. tárò

30.  tʰə̀mrò   ( < tʰəm + rò )

11. tárò ēkʰá

40.  ʒə̄rò   ( < mēʒə̀ + rò )

12. tárò ēnì

50.  tīɲán

13. tárò ētʰə̀m

60.  rókrò  ( < tīrók+ rò )

14. tárò mēʒə̀

70.  ēkʰá tíyìŋ ( 10 x 7,  'one ten' x 7 )

15. tárò mūŋò

80.  ēkʰá tīzà  ( 10 x 8 )

16. tárò tīrók

90.  ēkʰá tōkù  ( 10 x 9 )

17. tárò tíyìŋ

100. nzōà

18. tárò tīzà

200. nzōà ēnì

19. tárò tōkù

1000. tuŋa / ōtʰə̀ŋ mótsə̄ŋà

20. mēkyù / myúkyù

2000. ōtʰə̀ŋ ēnì

 

Linguist providing data and dateː Rev. N. T. Murry, Translation Centre, The Bible Society of India, Shillong, India, August 11, 1995.

Reference source: Acharya, K. P, 1983. Lotha Grammar. CIIL, Mysore, India.

供资料的语言学家: Rev. N. T. Murry, 1995 年 8 月 11 日.

 

Other comments: Lotha Naga has a very particular numeral system. The numeral 'fifty' is monomorphemic and are not segmentable. There are three tones in this languagesː rising = v́, falling= v̀, and level = v̄.


                            

Back >> [ Home ] [ Sino-Tibetan ]