Language name and location: Kokak Naga, Myanmar [Refer to Ethnologue]

言名称和分布地区科卡克那加语, 缅甸

 

1. kah [kʰəʔ]

21. 

2. kahli [kʰəʔ.li]

22.  

3. gahccow [kəʔ.tʃʰ

23.

4. mahshi: [məʔ.ʃí:]

24.  

5. pāve [pʰà:.ve]  pʰ

25.  

6. showruh [ʃow.rʊʔ]

26. 

7. tawyi [tʰɔ.yi]

27.

8. dahsah [təʔ.səʔ]

28.

9. dahgū [təʔ.kù:]

29. 

10. share [ʃa.re]

30.

11.  gahccow [kəʔ.tʃʰow]

40. 

12. 

50. 

13.

60. 

14.

70. 

15. 

80. 

16. 

90. 

17. 

100.  

18. 

200.

19. 

1000.  

20.   

2000. 

 

Linguist providing data and dateː Dr. Bethany Boston, literacy and linguistics consultant. Bibles International, India, May 17, 2019.

供资料的语言学家: Dr. Bethany Boston, 2019 年 5 月 17 日.

 

Other comments: Kokak Naga (now spelled Goga by the people according to their own orthography) might have a decimal system, new data needed.


 

Back >> [ Home ] [ Sino-Tibetan ]