Language name and location: Muwé-Ke (Mugom), Nepal [Refer to Ethnologue]

言名称和分布地区穆维-科语 (穆戈姆语), 尼泊尔

 

1. t͡ʃɪk

21.  t͡sàd͡ʒík 

2. ŋi

22.  t͡sèŋí

3. sum

23.  t͡sàzúm

4. ɕi

24.  t͡sèpd͡ʒí

5. ŋá

25.  t͡sèŋá

6. duk

26.  t͡sùéruk

7. dun

27.  t͡sɔ̀pdún

8. ket

28.  t͡sàbɡé

9. ɡu

29.  t͡sɔ̀rɡú

10. t͡ʃú

30.  sùmt͡ʃú,  31. sɔ̀d͡ʒík

11. t͡ʃú't͡ʃɪk  

40.  ʃipt͡ʃu,    41. ʃàd͡ʒik

12. t͡ʃù'ŋi

50.  ŋɔpt͡ʃu,   51. ŋad͡ʒik

13. t͡ʃù'zum

60.  dukt͡ʃu,   61. rad͡ʒik, 62. reŋi

14. t͡ʃɪp't͡ʃi

70.  dund͡ʒu,  71. dɔd͡ʒik

15. t͡ʃè'ŋá  

80.  kjɔd͡ʒu,    81. kad͡ʒik

16. t͡ʃuɪ'ruk

90.  ɡɔd͡ʒik,    91. kɔd͡ʒik

17. t͡ʃupdùn

100. ɡja

18. t͡ʃáké

200. ŋiɡʲa, 231. ŋiɡʲa sùmt͡ʃú sɔ̀d͡ʒík

19. t͡ʃurɡu

1000. tɔŋt͡ʃik

20. ŋiʃu

1221. tɔŋt͡ʃik tan t͡sàd͡ʒík

 

Linguist providing data and dateː Mr. Jon Archer, Ph.D Student, SOAS, University of London, U.K.,   March 25, 2014, April 2, 2014.

供资料的语言学家: Mr. Jon Archer, 2014 年 3 月 25 日, 2014 年 4 月 2 日.

 

Other comments: Muwé-Ke or Mugom has a decimal system. Note that actually [ŋiʃu] will be added before each terms from 21 to 29. Note the mid-tone is unmarked.


Language name and location: Mugom, Nepal [Refer to Ethnologue]

言名称和分布地区穆戈姆语, 尼泊尔

 

1. tɕik / tsik

21.  

2. ɲiː

22.  

3. sum

23. 

4. ɕi̤ː  / ʝi̤ː

24.  

5. ŋa

25.  

6. ʈṳk

26.  

7. tṳn / dun

27. 

8. ce̤t / ʝæt

28.  

9. kṳ / ɡṳ

29.  

10. tɕu

30.   

11. tɕuːtɕik / tɕutɕik

40.   

12. tɕuɲiː / tɕunɲiː

50. 

13.

60.  

14.  

70.  

15.  

80.  

16.

90.  

17.  

100. cæ̤

18.

200.

19.

1000.

20. ɲi̤ɕu

2000.

 

Linguist providing data and dateː Ms. Mari-Sisko Khadgi and Mr. David Rutherford, March 15, 2007. Nepal

供资料的语言学家: Ms. Mari-Sisko Khadgi and Mr. David Rutherford, 2007 年 3 月 15 日.

 

Other comments: The Mugon language may still have their traditional numeral system. More completed data needed.


                            

Back >> [ Home ] [ Sino-Tibetan ]