Language name and locationː Moyon, Nagaland, India [Refer to Ethnologue]

言名称和分布地区莫荣, 印度那加兰

 

1. iŋkʰe

21.  somnə rəkʰe

2. iŋnə

22.  somnə rənə

3. iŋtʰum

23.  somnə əritʰum

4. məŋrə

24.  somnə əriməŋrə

5. ruŋa

25.  somnə əriŋnə

6. kruk

26.  somnə ərikruk

7. sərə

27.  somnə ərisərə

8. ire

28.  somnə ərire

9. iku

29.  somnə əriku

10. sum

30.  somtʰum

11. sum ərənkʰe  

40.  soməŋrə

12. sum ərənə

50.  soŋŋe

13. sum əritʰum

60.  somluk

14. sum əriməŋrə

70.  somsərə

15. sum əriŋna

80.  somire

16. sum ərikruk

90.  somiku

17. sum ərisərə

100. encep iŋkʰe, 200. encep iŋnə

18. sum ərire

500. encep ruŋŋe, 600. encep kuruk 

19. sum əriku

1000. cərip iŋkʰe

20. somnə

2000.

 

Linguist providing data and dateː Dr. P. Madhubala, Manipur University, Imphal, India, May 15, 2015.

供资料的语言学家: Dr. P. Madhubala, 2015 年 5 月 15 日.

 

Other comments: Moyon numeral system is similar to that of Vaiphei, Paite and other Northern Chin languages.


                            

Back >> [ Home ] [ Sino-Tibetan ]