Language name and location: Meithei (Manipuri), India [Refer to Ethnologue]

言名称和分布地区梅泰, 印度

 

1. əmə

21.  kun-matʰoy

2. əni

22.  kun-nitʰoy

3. əhúm

23.  kun-húmdoy

4. məri

24.  kun-məri

5. məŋa

25.  kun-məŋa

6. təruk 

26.  kun-təruk

7. təret

27.  kun-təret

8. nipan   ( 10-2 )

28.  kun-nipan

9. məpən ( 10 -1 )

29.  kun-məpən

10. təra

30.  kuntʰra ( 20 + 10 ) < kun plus təra

11. təra-matʰoy 

40.  nipʰú ( 2 x 20 )

12. təra-nitʰoy

50.  yaŋkʰə́y ( lit: 'half hundred')

13. təra-húmdoy

60.  húmpʰú ( 3 x 20 )

14. təra-məri

70.  húmdra ~  húmpʰútəra

15. təra-məŋa

80.  məripʰú ( 4 x 20 )

16. təra-təruk

90.  məwdra ~ məripʰútəra

17. təra-təret

100. tʃəmə

18. təra-nipan

200. tʃəni

19. təra-məpən

1000. lisiŋmə

20. kun

2000. lisiŋni

 

Linguist providing data and dateː Dr. Ch. Yashawanta Singh, Manipur University, Imphal, India, January 2, 1993.

Reference sourceː  Shobhana L. Chelliah, 1997. A Grammar of Meithei. Mouton de

Gruyter, Berlin.

供资料的语言学家: Dr. Ch. Yashawanta Singh, 1993 年 1 月 2 日.

 

Other comments: Meithei has a vigesimal system with special constructions for 8 and 9. Meithei has a two-way contrast tones; a low tone (unmarked) and a high tone / á /.


                            

Back >> [ Home ] [ Sino-Tibetan ]