Language name and locationː Maram Naga, India [Refer to Ethnologue]

言名称和分布地区马兰那加, 印度

 

1. ni.nə

21.  mə.kəi.skan.ɡɨ     

2. həŋ.nai

22.  mə.kəis.snai.ɡɨ

3. həŋ.tum

22.  mə.kəis.stum.ɡɨ

4. mədəi / mə.də̀i

24.  mə.kəis.mə.dəiŋ.ɡɨ

5. mə.ŋɨ

25.  mə.kəi.sə.mə.ŋɨŋ.ɡɨ

6. sə.ruk

26.  mə.kəi.sə.su.ruŋ.ɡɨ  

7. sə.nai

27.  mə.kəi.sə.snəiŋ.ɡɨ  

8. sə.sət

28.  mə.kəi.sə.sɨ.səŋ.ɡɨ

9. su.kɨ

29.  mə.kəis.sə.su.kɨŋ.ɡɨ

10. kja.rɨ

30.  təm.rɨ

11. kjars.kən.ɡɨ

40.  riaʔ.dəi

12. kjars.nai.ɡɨ

50.  riaʔ.ɡɨ

13. kjars.tum.ɡɨ

60.  riaʔ.sə.ruk

14. kjar.sə.mə.dəiŋ.ɡɨ

70.  riaʔ.sə.nai

15. kjar.sə.mə.ŋɨŋ.ɡɨ

80.  riaʔ.sɨ.sət

16. kjar.sə.su.ruŋ.ɡɨ

90.  riaʔ.su.kɨ

17. kjar.sə.snaiŋ.ɡɨ

100. həi

18. kjar.sə.sɨ.səŋ.ɡɨ

200. həi.nai

19. kjars.sə.su.kɨŋ.ɡɨ

1000. li.siŋ.ni.nɨ / təŋ ni.nɨ

20. mə.kəi

2000. li.siŋ.ɨ.nai / li.siŋ ɨ.nai (spoken )

 

Linguist providing data and dateː Ms. Teresa Maram through Dr. N. Pramodini, Dept. of Linguistics, Manipur University, Canchipur Imphal, Manipur, India. November 19, 2010.

供资料的语言学家: Ms. Teresa Maram, 2010 年 9 月 20 日.  

 

Other comments: Maram Naga numeral system is different from that of other Naga languages.


                            

Back >> [ Home ] [ Sino-Tibetan ]