Language name and location: Mao Naga, India [Refer to Ethnologue]

言名称和分布地区马奥那加, 印度

 

1. ka¹li²

21.  mə²kəi² ka¹liu⁴

2. ka¹hẽ²

22.  mə²kəi² ka¹heu⁴

3. kɔ²sɨ²

23.  mə²kəi² kɔ²sɨu⁴

4. pa²dəi²

24.  mə²kəi² pa²daiu⁴

5. pɔ²ŋɔ²

25.  mə²kəi² po²ŋɔu⁴

6. tʃɔ¹rɔ¹

26.  mə²kəi² tʃɔ¹rɔu⁴

7. tʃə¹ni²

27.  mə²kəi² tʃa¹niu⁴

8. tʃa¹tʃa¹

28.  mə²kəi² tʃa¹tʃau⁴

9. tʃɔ¹ku³

29.  mə²kəi² tʃɔ¹ku⁴

10. tʃia² / kia¹

30.  ʃia¹

11 .tʃia² ka¹liu⁴

40.  reʸ³-pə²dəi²

12. tʃia² ka¹heu⁴

50.  rêʸ³-pɔ²ŋɔ² 

13. tʃia² kɔ²sɨu⁴

60.  rêʸ³-tʃɔ¹rɔ¹

14. tʃia² pa²daiu⁴

70.  rêʸ³-ni²     

15. tʃia² po²ŋɔu⁴

80.  rêʸ³-tʃa¹

16. tʃia² tʃɔ¹rɔu⁴

90.  rêʸ³ ku³

17. tʃia² tʃa¹niu⁴

100. krəʸ⁴ (ka¹li²)

18. tʃia² tʃa¹tʃau⁴

200. krəʸ⁴ ka¹he²

19. tʃia² tʃɔ¹ku⁴

1000. tʰou¹ (ka¹li²)

20. mə²kəi²

2000. tʰou¹ ka¹he²

 

Linguist providing data and dateː Mr. Losii Heshu, Research Scholar, Central Institute of Indian Languages, Manasagangori, Mysore. July 22, 2009.

提供资的语言: Mr. Losii Heshu, 2009 年 7 月 22 日.

 

Other comments: Mao Naga has a decimal system. Mao Naga has four tonesː 1=Low v̀, 2 = Mid v̄, 3 = High-Low, 4 = High v́.


 

Back >> [ Home ] [ Sino-Tibetan ]