Language name and location: Yintale Karen, Myanmar [Refer to Ethnologue]

言名称和分布地区因塔勒克伦语, 缅甸

 

1. tə̀

21.  nìsʰaíʔtə̀

2. nì 

22.  nìsʰaíʔnì

3. sɯ́

23.  nìsʰaíʔsɯ́

4. lwèⁱ

24.  nìsʰaíʔlwèⁱ

5. ŋaì

25.  nìsʰaíʔŋaì

6. súsʊ́ʔ  ( 3 x 2  'three doubled' ?)

26.  nìsʰaíʔsúsʊ́ʔ

7. súsʊ́ʔtə̀ ( 3 x 2 + 1 )

27.  nìsʰaíʔsúsʊ́ʔtə̀

8. lwèⁱsʊ́   ( 4 x 2  'four doubled' )

28.  nìsʰaíʔlwèⁱsʊ́

9. lwèⁱsʊ́tə̄ ( 4 x 2 + 1)

29.  nìsʰaíʔlwèⁱsʊ́tə̄

10. tə̀sʰaíʔ

30.  sɯ́ sʰaíʔ

11. tə̀sʰaíʔtə̀

40.  lwèⁱ sʰaíʔ

12. tə̀sʰaíʔnì

50.  ŋaì sʰaíʔ

13. tə̀sʰaíʔsɯ́

60.  xaʊ́ sʰaíʔ

14. tə̀sʰaíʔlwèⁱ

70.  nwèi ́sʰaíʔ

15. tə̀sʰaíʔŋaì

80.  nwí sʰaíʔ

16. tə̀sʰaíʔsúsʊ́ʔ

90.  lwèⁱsʊ́tə̀ sʰaíʔ

17. tə̀sʰaíʔsúsʊ́ʔtə̀

100. tə̀jàjà

18. tə̀sʰaíʔlwèⁱsʊ́

200. nìjà

19. tə̀sʰaíʔlwèⁱsʊ́tə̄

1000. tə̄ɣéʔ 

20. nìsʰaíʔ

2000. nìɣéʔ

 

Linguist providing data and dateː Miss. Hsar Shee, MA student, Department of  linguistics, Payap University, Chiangmai, Thailand. June 26, 2011.

提供资的语言学家: Miss Hsar Shee, 2011 年 6 月 26 日.

 

Other comments: Yintale Karen numeral system is similar to that of the Manumanaw Karen in constructions of 6 to 9, but different from those of other Karenic languages.

 


                             

Back >> [ Home ] [ Sino-Tibetan ]