Language name and location: Yinbaw Karen, Myanmar [Refer to Ethnologue]

言名称和分布地区因包克伦语, 缅甸

 

1. là

21.  ŋúʃɯ́là

2. ŋə́ 

22.  ŋúʃɯ́ŋə́

3. sɤ́

23.  ŋúʃɯ́seí

4. lwí

24.  ŋúʃɯ́lwí

5. ŋaí

25.  ŋúʃɯ́ŋaí

6. ʃú

26.  ŋúʃɯ́ʃú

7. nwɛ́

27.  ŋúʃɯ́nwɛ́

8. sʰɔ́

28.  ŋúʃɯ́sʰɔ́

9. kʰwɛí

29.  ŋúkʰwɛí

10. lə̄ʃɯ́

30.  seíʃɯ́

11. ʃɯ́là

40.  lwíʃɯ́

12. ʃɯ́ŋú

50.  ŋaíʃɯ́

13. ʃɯ́sɤ́

60.  ʃúʃɣɯ́

14. ʃɯ́lwí

70.  nwɛ́ʃɣɯ́

15. ʃɯ́ŋaí

80.  sʰrɔ́ʃɣɯ́ 

16. ʃɯ́ʃú

90.  kʰwɛíʃɣɯ́  

17. ʃɯ́nwɛ́

100. lə̄ djwɛ́

18. ʃɯ́sʰɔ́

200. lə̄ ɡəʊ̀ 

19. ʃɯ́kʰwɛí

1000. lə̄ reíʔ

20. ŋúʃɯ́

2000. ŋə́ reíʔ

 

Linguist providing data and dateː Miss. Hsar Shee, MA student, Department of linguistics, Payap University, Chiangmai, Thailand. October 6, 2010.

提供资的语言学家: Miss Hsar Shee, 2010 年 10 月 6 日.

 

Other comments: Yinbaw Karen has a decimal numeral system different from other Karenic languages.

 


                             

Back >> [ Home ] [ Sino-Tibetan ]