Language name and location: Lahtha (Zeyin) Karen, Myanmar [Refer to Ethnologue]

言名称和分布地区拉赫塔克伦语, 缅甸

 

1. ə̀

21.  ɲə̀ŋ ʃə̀ ə̄

2. ɲə̀ŋ 

22.  ɲə̀ŋ ʃə́ɲə̀ŋ

3. tə̄ᵗŋ

23.  ɲə̀ŋ ʃə́tə̄ᵗŋ

4. lwì

24.  ɲə̀ŋ ʃə́lwí

5. ɲìŋ

25.  ɲə̀ŋ ʃə́ɲìŋ

6. sʰwáʔ

26.  ɲə̀ŋ ʃə́sʰwáʔ

7. ɲwɛ́ʔ

27.  ɲə̀ŋ ʃə́ɲwɛ́ʔ

8. sʰṳ̀

28.  ɲə̀ŋ ʃə̀sʰṳ̀

9. kʰwí

29.  ɲə̀ŋ ʃə̀kʰwí

10. ʃə̄

30.  tə̄ᵗŋ ʃə́ 

11. ʃə̀ ə̄

40.  lwì ʃə́

12. ʃə́ɲə̀ŋ

50.  ɲìŋ ʃə́

13. ʃə́tə̄ᵗŋ

60.  sʰwáʔ ʃə́

14. ʃə́lwì

70.  ɲwɛ́ʔ ʃə́

15. ʃə́ɲìŋ

80.  sʰṳ̀ ʃə́ 

16. ʃə́sʰwáʔ

90.  kʰwi ́ʃə́

17. ʃə́ɲwɛ́ʔ

100. ə̀ tswɛ̀

18. ʃə̀sʰṳ̀

200. ɲə̀ŋtswɛ̀

19. ʃə̀kʰwí

1000. ə̀ leìŋ 

20. ɲə̀ŋ ʃə́ 

2000. ɲə̀ŋ leìŋ

 

Linguist providing data and dateː Miss. Hsar Shee, MA student, Department of linguistics, Payap University, Chiangmai, Thailand. June 26, 2011.

提供资的语言学家: Miss Hsar Shee, 2011 年 6 月 26 日.

 

Other comments: Lahtha Karen has a decimal numeral system different from that of some other Karenic languages.

 


                            

Back >> [ Home ] [ Sino-Tibetan ]