Language name and location: Kayaw, Kayah State, Myanmar [Refer to Ethnologue]

言名称和分布地区卡尧语, 缅甸东南部内陆卡耶邦

 

1. tə̄

21.  ɡī ʃí tə˩

2. ɡī  

22.  ɡī ʃí ɡī   

3. θú

23.  ɡī ʃí θú 

4. lí

24.  ɡī ʃí lí

5. jɛ́

25.  ɡī ʃí jɛ́

6. θú θʊ̄ (3 pairs) / ʃú  

26.  ɡī ʃí θú θʊ̄ /ɡī ʃí ʃú 

7. né

27.  ɡī ʃí né

8. lí θʊ̄ (4 pairs) / ʃó /ʃɔ́

28.  ɡī ʃí lí θʊ̄ / ɡī ʃí ʃó / ɡī ʃí ʃɔ́

9. kʰí

29.  ɡī ʃí kʰí

10. ʃí

30.  θú ʃí

11. ʃí tə̄

40.  lí ʃí 

12. ʃí ɡī  

50.  jɛ́ ʃí 

13. ʃí θú 

60.  ʃú ʃí 

14. ʃí lí

70.  né ʃí  

15. ʃí jɛ́

80.  ʃó ʃí / ʃɔ́ ʃí 

16. ʃí θú θʊ̄ / ʃí ʃú 

90.  kʰí ʃí 

17. ʃí né

100. tə̄ kō ( aslo tə̄ ja < Burmese )

18. ʃí lí θʊ̄ / ʃí ʃó / ʃí ʃɔ́ 

200. ɡī kō, 400. lí kō, 800. ʃó kō / ʃɔ́ kō  

19. ʃí kʰí

1000. tə̄ rī ( also tētʰō < Burmese )

20. ɡī ʃí

2000. ɡī rī, 10,000. tə̄ tī, 100,000. tə̄ pɪ

 

Linguist providing data and dateː Mr. O. Gamache through Mr. Nathan Statezni, SIL, Chiangmai, Thailand. November 16, 2017.

供资料的语言学家: Mr. O. Gamache, 2017 年 11 月 16 日.

 

Other comments: Kayaw has a decimal numeral system similar to that of Manumanw.

There are high numbers for 1,000,000. tə̄ tʊ, and 10,100,000. tə̄ pʊ.

Note thatː [θ ~ s].  

 Also, reported as an old system, with Shan influence, used for money /weight; now rarely used)

1. tə̄ kɪ̄

21.

2. θū kɪ̄ (<Shan)

22.

3. θʊ́ kɪ̄ (<Shan ??)

23.

4. tə̄ tó (1 quad) reported as an old system, with Shan influence, used for money/weight; now rarely used)

24.

5. hā kɪ̄ (<Shan)

25. tə̄ gī

6. hó kɪ̄ (<Shan)

26.

7. dʒí kɪ̄ (<Shan)

27.

8. tə̄ rɛ̄ (1 octo)

28.

9. kó kɪ̄ (<Shan)

29.

10. tə̄ khà (1 group of ten)

30. θā khà (<Shan 3) x 10

11. tə̄ khà tə̄ kɪ̄

40. θí khà (<Shan 4) x 10

12. θū tó (3 quads)

50. há khà (<Shan 5) x 10

13. tə̄ khà θʊ́ kɪ̄

60. hó khà (<Shan 6) x 10

14. tə̄ khà tə̄ tó (10 + 1 quad)

70. dʒí khà (<Shan 7) x 10

15. tə̄ khà hā kɪ̄

80. tə̄ pā (1 group of 80)

16. lí tó (4 quads)

90. kó khà (<Shan 9) x 10

17. tə̄ khà dʒí kɪ̄

100. tə̄ gɛ̀

18. tə̄ khà tə̄ rɛ̄ (10 + 1 octo)

200.  400.  800.

19. tə̄ khà kó kɪ̄

1000. tə̄ rɪ̄

20. jɛ́ tó (5 quads)

2000.

 

10,000. tə̄ θó (<Burmese)

 

100,000. tə̄ θɪ̄ (<Burmese)

 

1,000,000. tə̄ gàlā

 


                             

Back >> [ Home ] [ Sino-Tibetan ]