Language name and locationː Zbu Jiarong, China [Refer to Ethnologue]

言名称和分布地区日部嘉绒语, 中国四川省

 

1. kə-ldʑɐ̂

21.  ʁnə-sqɐʔ-f-cə̂k

2. ʁ-nîs

22.  ʁnə-sqɐʔ-m-ɲə̂s

3. χ-súm

23.  ʁnə-sqɐʔ-f-ɕúm

4. kə-vldaʔ

24.  ʁnə-sqɐʔ-vldî

5. kə-mŋɐ̂

25.  ʁnə-sqɐʔ-mŋɐ̂

6. kə-tɕôx

26.  ʁnə-sqɐʔ-f-tɕôx

7. kə-snâs

27.  ʁnə-sqɐʔ-ŋ-ɕnə́s

8. vərɟêt

28.  ʁnə-sqɐʔ-vrɟêt

9. kə-ŋɡít

29.  ʁnə-sqɐʔ-ŋɡít

10. sɐʁɐʔ

30.  χ-sú-sqɐʔ  

11. ʁɐ-f-cə̂k

40.  vldi-sqɐʔ  

12. ʁɐ-m-ɲə̂s

50.  mŋɐ-sqɐʔ 

13. ʁɐ-f-ɕúm

60.  kə-tɕo-sqɐʔ

14. ʁɐ-vldî

70.  kə-snɐ-sqɐʔ

15. ʁɐ-mŋɐ̂

80.  və-rɟe-sqɐʔ

16. ʁɐ-f-tɕôx

90.  kə-ŋɡi-sqɐʔ

17. ʁɐ-ɕnə́s

100.

18. ʁɐ-vrɟêt

200. 

19. ʁɐ-ŋɡít

1000.

20. ʁnə-sqɐʔ

2000. 

 

Linguist providing data and dateː Dr. Guillaume Jacques, Centre de Recherches Linguistiques sur l’Asie Orientale (CRLAO) / Université Paris V, Paris Descartes, France, September 13, 2008.

提供资的语言学家: 向柏霖博士(巴黎第五大学), 2008 年 9 月 13 日.

 

Other comments: Zbu Jiarong has a decimal system, Zbu Jiarong is a tonal language.

 


                            

Back >> [ Home ] [ Sino-Tibetan ]