Language name and location: Hindi, India [Refer to Ethnologue]

言名称和分布地区印地语, 印度

 

1. ek [ek]

21.  ikkais [ɪkːis]

2. do [d̪o]

22.  bais [bais]

3. tin [t̪in]

23.  teis [t̪eis]

4. cār [t͡ʃar]

24.  caubis [t͡ʃɔbis]

5. pāch [pãt͡ʃ]

25.  pacis [pʌt͡ʃis]

6. cha [t͡ʃʰɛ]

26.  chabbis [t͡ʃʰʌbːis]

7. sāt [sat̪]

27.  satais [sʌt̪ais]

8. āṭh [aʈʰ]

28.  əthawis [ʌʈʰais]

9. nau [nɔ]

29.  uṇtis [ʊnt̪is] ( 30 - 1)

10. das [d̪ʌs]

30.  tis [t̪is]

11. gārah [gjarah]

40.  chaḷīs [t͡ʃalis]

12. bārah [barəh]

50.  pachas [pʌt͡ʃas]

13. terah [t̪erəh]

60.  sath [saʈʰ]

14. chaudah [t͡ʃɔd̪əh]

70.  sattar [sʌt̪ːər]

15. pandrah [pʌnd̪rəh]

80.  assī [ʌsːiː]

16. soḷah [soləh]

90.  nabbe [nʌbːe]

17. sattrah [sʌt̪rəh]

100. ek sau [eksɔ]

18. aṭhārah [ʌʈʰarəh]

200. do sau [d̪osɔ]

19. uṇnis [ʊnːis] ( 20 - 1)

1000. ek hazar [ek hʌzar]

20. bis [bis]

2000. do hazar [d̪o hʌzar]

 

Linguist providing data and dateː Prof. Manjari Ohala, University of California at Berkeley, USA, June 5, 2002.

供资料的语言学家: Prof. Manjari Ohala, 2002年 6 月 5 日.

 

Other comments:   


                            

Back >> [ Home ] [ Indo-European ]