Language name and locationː Gwandara, Nigeria [Refer to Ethnologue]

言名称和分布地区关达拉语,  尼日利亚

 

1. da

21.  àʃȉríní ǹ da /  tùni m̀bé táɡə́r ( 12 + 8 )

2. bi

22.  àʃȉríní ǹ bi /  tùni m̀bé tãrã

3. úkù / úɡú ( Nimbia dialect)

23.  àʃȉríní ǹ úkù tùni m̀bé ɡwóm

4. huru / furu  ( Nimbia dialect)

24.  àʃȉríní ǹ huru ɡùme bi ( 12 x 2 )

5. bìyàri / bìyàr ( Nimbia dialect)

25.  àʃȉríní ǹ bìyàri

6. ʃídà / ʃídə́ ( Nimbia dialect)

26.  àʃȉríní ǹ ʃídà

7. bákwè / boʔo ( Nimbia dialect)

27.  àʃȉríní ǹ bákwè

8. tákùʃì / táɡə́r ( Nimbia dialect)

28.  àʃȉríní ǹ tákùʃì

9. tárà / tãrã ( Nimbia dialect)

29.  àʃȉríní ǹ tárà

10. ɡóm̀ / ɡóŋ̀ / ɡwóm ( Nim. dialect)

30.  tàlàtíní  / ɡùme bi nì ʃìdə́ ( 12 x 2+6 )

11. ɡóm̀ / ɡóŋ̀ ʃáʔ da / kwáda *

40.  àrìbə̀yĩ́ /ɡùme úɡú nì furu ( 12 x 3+4 )

12. ɡóm̀ / ɡóŋ̀ ʃáʔ bi / tùni

50.  àmìsíní /ɡùme furu nì bi ( 12 x 4+2 )

13. ɡóm̀ / ɡóŋ̀ ʃáʔ úkù / tùni m̀bé da

60.  sìtíní / ɡùme bìyàr ( 12 x 5 )

14. ɡóm̀ / ɡóŋ̀ ʃáʔ huru/ tùni m̀bé bi

70.  sə̀bə̀yí/ɡ. bìyàr nì ɡwóm( 12 x 5+10 )

15. ɡóm̀ ʃáʔ bìyàri  / tùni m̀bé úɡú

80.  tàmànĩ́ /ɡ. ʃìdə́ nì táɡə́r ( 12 x 6+8 )

16. ɡóm̀ ʃáʔ ʃídà / tùni m̀bé furu

90.  tə̀sə̀yí /ɡùme boʔo nì ʃídə́ ( 12 x 7+6 )

17. ɡóm̀ ʃáʔ bákwè / tùni m̀bé bìyàr

100. də̀ri /ɡùme táɡə́r nì furu / wo da *

18. ɡóm̀ ʃáʔ tákùʃì / tùni m̀bé ʃídə́

200. də̀ri bi / wo nì ɡùme furu nì táɡə́r  *

19. ɡóm̀ ʃáʔ tárà  / tùni m̀bé boʔo

1000. dubu

20. àʃȉrín /  tùni m̀bé táɡə́r ( 12 + 8 )

2000.

 

Source: Shuji Matsushita, 1974. A comparative vocabulary of Gwandara dialects . Institute for the Study of Languages and Cultures of Asia and Africa, Japan

料來源: 松下周二,A comparative vocabulary of Gwandara dialects .

日本东京大亚非语言文化研究所, 1974 年.

 

Other comments: The numbers after ten for the six Gwandara dialect are different. In Koro dialect, the numbers from twenty onwards are replaced by Arabic loanwords. In Gitata dialect, they has a vigesimal system mixing Arabic loans with traditional numbers. The numbers from 11 to 19 areː ɡóŋ̀ ʃáʔ da ... ɡóŋ̀ ʃáʔ tə́rà ; numbers 20, 24, 25, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 200 and 1000 areː 20 is àʃȉrín / ɡóŋ̀ ɡɨ́zo bi, 24 is ɡóŋ̀ ɡɨ́zo bi ǹ puru, 25 is ɡóŋ̀ ɡɨ́zo bi ǹ  bìyàri, 30 is ɡóŋ̀ ɡɨ́zo úkù, 40 is àʃȉríŋ ɡɨ́zo bi

( 20 x 2), 50. is àʃȉríŋ ɡɨ́zo bi ǹ ɡóŋ ( 20 x 2 + 10), 60 is àʃȉríŋ ɡɨ́zo úkù, 70 is àʃȉríŋ ɡɨ́zo úku ǹ ɡóŋ, 80 is  àʃȉríŋ ɡɨ́zo puru, 90 is àʃȉríŋ ɡɨ́zo puru ǹ ɡóŋ, 100 is àʃȉríŋ ɡɨ́zo bìyàri, 200 is àʃȉríŋ ɡɨ́zo ɡóŋ, 1000 is àʃȉríàʃȉríŋ ɡɨ́zo ɡóŋ. In Nimbia dialect, they adopted a duodecimal system which might be influenced by nearby Platoid languages, n Nimbia dialect, the number for 100 is ' ɡùme táɡə́r nì furu '1000' is ' wo boʔo nì ɡùme kwáda nì furu '.


                            

Back >> [ Home ] [ Afro-Astiatic ]