Language name and location: Western Gurung, Nepal [Refer to Ethnologue]

言名称和分布地区西部古隆, 尼泊尔

 

1. ɡrĩ̤

21.  ŋi̤syu se ɡrĩ̤

2. ŋĩ̤

22.  ŋi̤syu se ŋĩ̤

3. sõ

23.  ŋi̤syu se sõ

4. plĩ̤

24.  ŋi̤syu se plĩ̤

5. ŋã̤

25.  ŋi̤syu se ŋã̤

6. ʈṳ

26.  ŋi̤syu se ʈṳ

7. ŋĩ

27.  ŋi̤syu se ŋĩ

8. prẽ̤

28.  ŋi̤syu se prẽ̤

9. kũ  

29.  ŋi̤syu se kũ  

10. cyũ

30.  sõjyũ

11. eghaara < 11 to 19 Nepali

40.  pli̤jyũ

12. baara

50.  ŋa̤jyũ

13. tera

60.  ʈṳjyũ

14. cauda

70.  ŋĩjyu

15. pandra

80.  prẽjyu

16. sora

90.  kũjyũ

17. sathara

100. praã̤

18. aʈhara

200. ŋi̤braa  

19. unnais  

1000. haãjaar < Nepali

20. ŋi̤syu

2000. haãjaar ŋĩ̤

 

Linguist providing data and dateː Dr. Warren Glover, Summer Institute of Linguistics, Nepal, November 30, 1998.

供资料的语言学家: Dr. Warren Glover, 1998 年 11 月 30 日.

 

Other comments: The Gurung has two tonesː high tone and low tone, but the data did not indicate tone marks.


 

Back >> [ Home ] [ Sino-Tibetan ]