Language name and location: Gepo (Gepu), China [Refer to Ethnologue]

言名称和分布地区葛泼, 中国云南

 

1. ta33

21.   

2. ȵi55

22.   

3. sɛ33

23.   

4. ɬi33

24.   

5. ŋo33

25.   

6. ɕɿ55

26.   

7. si21

27.   

8. hɛ̠55

28. 

9.  33

29.   

10. tsʰɛ21

30.   

11.  

40.   

12.   

50.   

13.   

60.   

14.   

70.   

15.   

80.   

16.   

90.   

17.   

100. hu̠ʔ21

18.  

200.  

19.   

1000. dzə33

20. 

2000.

 

Linguist providing data and dateː Dr. Lama Ziwo (aka Qiu Fuyuan) College of Yi Studies, Southwest University for Nationalities (Old Campus), Chengdu, Sichuan Province, China. November 19, 2012.

供资料的语言学家: 拉玛兹偓博士 (邱元富博士), 2012 年 11 月 19 日.

 

Other comments: Gepo or Gepu has a decimal system.


                            

Back >> [ Home ] [ Sino-Tibetan ]