Language name and locationː Einu, China [Refer to Ethnologue]

言名称和分布地区: 艾努语, 中国新疆  

 

1. jɛk

21.  bistyɛk

2. du

22.  bistdɞdɞ

3. si(h)

23.  bistsɨse

4. t͡ʃɑr

24.  bistt͡ʃʰɒɾ

5. pɛnd͡ʒɛ

25.  bistpend͡ʒ

6. ʃɛʃ

26.  bistʃɛʃ

7. hɛpt

27.  bistħɛft

8. hɛʃt

28.  bistħɛyʃt

9. noh

29.  bistno

10. dɛh  

30.  seh

11. yɒ̃zdɛ

40.  t͡ʃɑrum

12. dɞ̃zdɛ

50.  pɛnd͡ʒum 

13. sezdɛ

60.  ʃɛʃum

14. t͡ʃʰɒɾdɛ

70.  hɛptum

15. pɒ̃zdɛ

80.  hɛʃtum

16. ʃɒ̃zdɛ

90.  nohum

17. ħɛvdɛ

100. sɛd

18. ħiʒdɛ

200. du sɛd

19. nozdɛ

1000. hɑzɑr

20. bist

2000. dɞħɛzɒɾ

 

Linguist providing data and dateː Prof. Sun Hongkai, The Academy of Chinese Social Sciences, Beijing, China, July 15, 1999

供资料的语言学家: 孙宏开教授 (中国社科院民族研究所), 1999 年 7 月 15 日

 

Other comments: The Einu (Ainu) is an Iranian language, not Altaic language. There are a lot of loanwords from Uighur.


                            

Back >> [ Home ] [ Indo-European ]