Language name and location: Dzongkha, Bhutan [Refer to Ethnologue]

言名称和分布地区宗卡语, 不丹

 

1. tɕí

21.  ɲærɪ tɕí

2. ɲí

22.  ɲærɪ ɲí

3. súm

23.  ɲærɪ súm

4. ʃi̤

24.  ɲærɪ ʃi̤

5. ŋə

25.  ɲærɪ ŋə

6. dʑo

26.  ɲærɪ dʑo

7. ty̤n

27.  ɲærɪ ty̤n

8. kæ̤

28.  ɲærɪ kæ̤

9. kṳ

29.  ɲærɪ kṳ

10. tɕu tʰam 

30.  súm tɕu

11. tɕu tɕí

40.  ʃi̤b tɕu

12. tɕu ɲí

50.  ŋəb tɕu

13. tɕu súm

60.  dʑoɡ tɕu

14. tɕu ʃi̤

70.  ty̤n tɕu

15. tɕu ŋə

80.  kæ̤b tɕu

16. tɕu dʑo

90.  kṳb tɕu

17. tɕu ty̤n

100. tɕɪɡ dʐa

18. tɕu kæ̤

200. ɲɪɡ dʐa

19. tɕu kṳ

1000. tɕɪ tɔŋ

20. ɲɪ ʃo

2000. ɲɪɡ tɔŋ

 

Linguist providing data and dateː Mr. Namgay Thinlee, Department of Linguistics, La Trobe University, Australia, July 18, 2006.

供资料的语言学家: Mr. Namgay Thinlee, 2006 年 7 月 18 日.

 

Other comments: Dzhongkha has a decimal system and an archaic numeral system based on twenty.


                            

Back >> [ Home ] [ Sino-Tibetan ]