Language name and location: Chokri Naga, India [Refer to Ethnologue]

言名称和分布地区错克里那加, 印度

 

1. pɨ

21.  

2. knà

22.  

3. sɨ

23.  

4. dá

24.  

5. pyəŋú

25.  

6. sɨ́rɛ́

26.  

7. tʰenà     

27.  

8. tetʰà

28.  

9. tʰecì

29.  

10. kɨ́rɨ́

30.  simipì

11. kɨ́rɨ́-ɔ-pɨ́

40.  hiɛ̂-dá

12. kɨ́rɨ́-ɔ-kná

50.  hiɛ̂-pyəŋú

13. kɨ́rɨ́-ɔ-sɨ

60.  hiɛ̂-sɨ́rɛ́

14. kɨ́rɨ́-ɔ-dá

70.  hiɛ̂-tʰenà    

15. kɨ́rɨ́-ɔ-pyəŋú

80.  hiɛ̂-tetʰà

16. kɨ́rɨ́-ɔ-sɨ́rɛ́

90.  hiɛ̂-tʰecì

17. kɨ́rɨ́-ɔ-tʰenà    

100. trá

18. kɨ́rɨ́-ɔ-tetʰà

200.

19. kɨ́rɨ́-ɔ-tʰecì

1000.

20. mɨ-cì

2000.

 

Linguist providing data and dateː Prof. Suhnu Ram Sharma, Deccan College Post-Graduate and Research Institute, Pune, India, January 7, 1993.

供资料的语言学家: Prof. Suhnu Ram Sharma, 1993 年 1 月 7 日.

 

Other comments: Chokri Naga has a decimal system.


                            

Back >> [ Home ] [ Sino-Tibetan ]