Language name and locationː Linhai Wu (Taizhou), China [Refer to Ethnologue]

言名称和分布地区: 临海话 (台州片), 中国

 

1. iɪʔ7

21.  ni6 iɪʔ7

2. ni6

22.  ni6 ni

3. sɛ1

23.  ni6 1

4. sɿ5

24.  ni6 sɿ5

5. ŋ3

25.  ni6 ŋ6

6. loʔ8

26.  ni6 loʔ8

7. tsʰiɪʔ7

27.  ni6 tsʰiɪʔ7

8. pɛʔ7

28.  ni6 pɛʔ7

9. tɕiou3 / kiou3

29.  ni6 tɕiou3

10. ʑiɪʔ8

30.  sɛ1 ʑiɪʔ8

11. ʑiɪʔ8 iɪʔ7

40.  sɿ5 ʑiɪʔ8

12. ʑiɪʔ8 ni6

50.  ŋ3 ʑiɪʔ8

13. ʑiɪʔ8 1

60.  loʔ8 ʑiɪʔ8

14. ʑiɪʔ8 sɿ5

70.  tsʰiɪʔ7 ʑiɪʔ8

15. ʑiɪʔ8 ŋ3

80.  pɛʔ7 ʑiɪʔ8

16. ʑiɪʔ8 loʔ8

90.  tɕiou3 ʑiɪʔ8

17. ʑiɪʔ8 tsʰiɪʔ7

100. iɪʔ7 paʔ7

18. ʑiɪʔ8 pɛʔ7

200. liã3 paʔ7

19. ʑiɪʔ8 tɕiou3

1000. iɪʔ7 tɕʰiɪ5

20. ni6 ʑiɪʔ8/ iɪʔ7 ni6 ( old form)

2000. liã3 tɕʰiɪ5

 

Linguist providing data and dateː Dr. Tao Huan, Fudan University, Shanghai, China, February 19, 2006

供资料的语言学家: 陶寰博士(上海复旦大), 2006 年 2 月 19 日.

 

Other comments: Linhai Wu is spoken around Taizhou City, Zhejiang Province.


                            

Back >> [ Home ] [ Sino-Tibetan ]