Language name and location: Uppu Chin, Myanmar [Refer to Ethnologue]

言名称和分布地区乌普语, 缅甸

 

1. pahutt [pa.hɯ́t]

21. 

2. pahih [pa.hiʔ]

22.  

3. pathoumm [pa.tʰúm]

23. 

4. m’hli [m.ʰli]

24.  

5. hmo [ʰmo]

25.  

6. shokk [ʃók]

26. 

7. sheh [ʃeʔ]

27. 

8. shatt [ʃát]

28.  

9. kouu [kù]

29. 

10. ha [ha]

30.

11. 

40. 

12. 

50. 

13.

60. 

14.

70. 

15. 

80. 

16. 

90. 

17. 

100.  

18. 

200.

19. 

1000.  

20.   

2000. 

 

Linguist providing data and dateː Dr. Bethany Boston, literacy and linguistics consultant. Bibles International, India, May 17, 2019.

供资料的语言学家: Dr. Bethany Boston, 2019 年 5 月 17 日.

 

Other comments: Uppu Chin might have a decimal system similar to that of Müün Chin and Daai Chin. New data needed.


 

Back >> [ Home ] [ Sino-Tibetan ]