Language name and locationː Asho Chin, Bangladesh, Myanmar [Refː  Ethnologue]

言名称和分布地区阿索钦语, 孟加拉, 缅甸

 

1. hŋat, hãt

21.  kulɡɨlahŋat

2. hŋi, hnĩ

22.  kulɡɨla

3. tʰum

23.  kulɡɨlatʰum

4. hli

24.  kulɡɨlahli

5. hŋɔ

25.  kulɡɨlahŋɔ

6. ʃɔu̯k, ʃɨk

26.  kulɡɨlaʃɔu̯k

7. ʃɛʔ

27.  kulɡɨlaʃɛʔ

8. ʃet

28.  kulɡɨlaʃet

9. kɔʔ

29.  kulɡɨlakɔʔ

10. ha

30.  tʰuŋɡɪt

11. pai̯lɛak

40.  hliɡɪt

12. pai̯lɛi̯hŋi

50.  hŋɔɡɪt

13. pai̯lɛi̯tʰum

60.  ʃɔu̯kɡɪt

14. pai̯lɛi̯hli

70.  ʃɛʔɡɪt

15. pai̯lɛi̯hŋɔ

80.  ʃetɡɪt

16. pai̯lɛiʃɔu̯k

90.  kɔʔɡɪt

17. pai̯lɛi̯ʃɛʔ

100. kʰrak

18. pai̯lɛi̯ʃet

200. kʰrahŋi

19. pai̯lɛi̯kɔʔ

1000. tuŋak

20. kul

2000. tuŋhŋi

 

Linguist providing data and dateː Mr. Mridul Sangma, SIL International, December 18, 2008.

供资料的语言学家: Mr. Mridul Sangma, 2008 年 12 月 18 日.

 

Other comments: Asho Chin has a decimal system.


 

Back >> [ Home ] [ Sino-Tibetan ]