Language name and location: Chaudangsi, India [Refer to Ethnologue]

言名称和分布地区乔当西语, 印度

 

1. tig

21.   nəsa tig

2. nisi

22.   nəsa nisi

3. sum

23.   nəsa sum

4. pi

24.   nəsa pi

5. ŋəi

25.   nəsa ŋəi

6. ʈuɡo / ʈoɡo 

26.   nəsa ʈug

7. nis / nisyə

27.   nəsa nis

8. zyəd

28.   nəsa zyəd

9. ɡui

29.   nəsa ɡui

10. ci

30.   sum-sa

11. cəte

40.   pi-sa

12. cəne

50.   ŋasa / pisa-ci ( 40 + 10)

13. cəsum

60.   ʈikcha

14. cəpi

70.   nis-sa

15. cəbəŋ

80.   zyədcha

16. cəʈo

90.   zyəccha-ci ( 80 + 10)

17. cəni

100.  səi  < from Indo-Aryan

18. cədze

200.  nisi səi

19. curɡu

1000. toŋ / həzar < from Indo-Aryan

20. nəsa

2000. do həzar

 

Linguist providing data and dateː Prof. D. D. Sharma, Panjab University, Hoshiarpur, India, August 30, 1995.

供资料的语言学家: Prof. D. D. Sharma, 1995 年 8 月 30 日.

 

Other comments: Chaudangsi has a vigesimal system.


                            

Back >> [ Home ] [ Sino-Tibetan ]