Language name and location: Byangsi, India [Refer to Ethnologue]

言名称和分布地区比昂西语, 印度

 

1. tiɡɛ

21.   nə̀saa tiɡɛ

2. nəšɛ [nəʃɛ]

22.   nə̀saa nəšɛ

3. sɯm

23.   nə̀saa sɯm

4. pi

24.   nə̀saa pi

5. ŋəĩ

25.   nə̀saa ŋəĩ

6. tugu

26.   nə̀saa tugu

7. nišɛ [niʃɛ]

27.   nə̀saa nišɛ

8. jɛdɛ [d͡ʒɛdɛ]

28.   nə̀saa jɛdɛ

9. ɡui

29.   nə̀saa ɡui

10. cì  [t͡sì]

30.   nəsa  cì ( 20 + 10) / sɯmsa

11. cɛthe [t͡sɛtʰe]

40.   pisa

12. cɛnye [t͡sɛɲe]

50.   pisa cì  ( 40 + 10) / ŋasa

13. cɛsɯm[t͡sɛsum]

60.   tuksa

14. cɛpi [t͡sɛpi]

70.   tuksa cì ( 60 + 10)

15. cɛbaŋ [t͡sɛbaŋ]

80.   jətsha [d͡ʒətʃa] ??

16. cɛto [t͡sɛto]

90.   jətsha cì ( 80 + 10)

17. conye [t͡soɲe]

100.  ra / səi  < from Indo-Aryan

18. cɛbjɛ [t͡sɛbd͡ʒɛ]

200.  nəʃa ra ??

19. cirgù [t͡sigù]

1000. həd͡ʒar < from Indo-Aryan

20. nə̀saa [nə̀saː]

2000. nəʃa həd͡ʒar ??

 

Linguist providing data and dateː Prof. Suhnu Ram Sharma, Deccan College Post-Graduate and Research Institute, Pune, India, February 8, 1992.

供资料的语言学家: Prof. Suhnu Ram Sharma, 1992 年 2 月 8 日.

 

Other comments: Byangsi has a vigesimal system. Byangsi is a tonal language, < v̀ > is a falling tone. Note that the traditional symbolsː š = IPA [ʃ], c= IPA [ts],  j= IPA [ d͡ʒ ], ny= IPA [ɲ].


                            

Back >> [ Home ] [ Sino-Tibetan ]