Language name and location: Burmese, Myanmar [Refer to Ethnologue]

言名称和分布地区缅甸, 缅甸

 

1. tiʔ4

21.  n̥ə̆2 sʰɛ2 tiʔ4

2. n̥ɪʔ4

22.  n̥ə̆2 sʰɛ2 n̥ɪʔ4

3. tθoʊ̃42

23.  n̥ə̆2 sʰɛ2  tθoʊ̃42 

4. leː42

24.  n̥ə̆2 sʰɛ2 leː42

5. ŋaː42

25.  n̥ə̆2 sʰɛ2 ŋaː42

6. tɕʰaʊʔ4

26.  n̥ə̆2 sʰɛ2 tɕʰaʊʔ4

7. kʰʊ̃2 niʔ4

27.  n̥ə̆2 sʰɛ2 kʰʊ̃2 niʔ4

8. ʃɪʔ4

28.  n̥ə̆2 sʰɛ2 ʃɪʔ4

9. koː42

29.  n̥ə̆2 sʰɛ2 koː42

10. tə̌2shɛː22  sʰ or z

30.  tθoʊ̃42 zɛː22

11. sʰɛ2 tiʔ4

40.  leː24 zɛː22

12. sʰɛ2 n̥ɪʔ4

50.  ŋaː24 zɛː22

13. sʰɛ2  tθoʊ̃42 

60.  tɕʰaʊʔ4 sʰɛː22

14. sʰɛ2 leː42

70.  kʰʊ̃2 niʔ4 sʰɛː22

15. sʰɛ2 ŋaː42

80.  ʃɪʔ4 sʰɛː22

16. sʰɛ2 tɕʰaʊʔ4

90.  koː24 sʰɛː22

17. sʰɛ2 kʰʊ̃2 niʔ4

100. tə̌2 jaː22

18. sʰɛ2 ʃɪʔ4

200. n̥ə̆ʔ2 jaː22

19. sʰɛ2 koː42

1000. tə̌2 tʰãʊ22

20. n̥ə̆2 sʰɛː22

2000. n̥ə̆ʔ2 tʰãʊ22

 

Linguist providing data and dateː Dr. Justin Watkins, SOAS (The School of Oriental and African Studies), The University of London, UK, March 22, 2007, September 30, 2018.

供资料的语言学家: Dr. Justin Watkins, 2007 年 3 月 22 日, 2018 年 9 月 30 日

 

Other comments: In Burmese numerals 30 to 90, there are two different forms: zɛː22 , and sʰɛː22.


                            

Back >> [ Home ] [ Sino-Tibetan ]