Language name and location: Bahing (Ba'yung), Nepal [Refer to Ethnologue]

言名称和分布地区巴兴, 尼泊尔

 

1. koŋ  / kʷāŋ  ( from Rapacha 2006 )

21.  āsimkʷaŋ  ( from Rapacha 2006)

2. niksi  / ni(ksi)

22.  āsimni(ksi)

3. sam  /sām

23.  āsimsām

4. lɛ    / lɛ

24.  āsimlɛ

5. ŋɔ    / ŋo

25.  āsimŋo

6. rukʰu  / rukbā ~rukʰā

26.  āsimrukbā

7. cʉni /cənni

27.  āsimcənni

8. ja / yā

28.  āsimyā

9. ɡu  / ɡʰu

29.  āsimɡʰu

10. kudum /kʷaddiyum(āpʰlo)

30.  asim apʰlo / kʷaŋāsimkʷāŋāpʰlo

11. kwaddjumkwoŋ /kʷaddiyumkʷāŋ

40.  niksi asim / ni(ksi) āsim ( 2 x 20 )

12. kwaddjumniksi /kʷaddiyumni(ksi)

50.  niksi asimapʰlo / ni(ksi)āsimkʷāŋāpʰlo

13. kwaddjumsam /kʷaddiyumsām

60.  sam asim / sāmāsim ( 3 x 20 )

14. kwaddjumlɛ /kʷaddiyumlɛ

70.  sam asimapʰlo / sāmāsimkʷāŋāpʰlo

15. kwaddjumŋɔ /kʷaddiyumŋo

80.  lɛ asim / lɛāsim (4 x 20 )

16. kwaddjumrukʰu /kʷaddiyumrukbā

90.  lɛ asimapʰlo / / lɛāsimkʷāŋāpʰlo

17. kwaddjumcʉni /kʷaddiyumcənni

100. ŋoāsim(ŋāwā) ( 5 x 20) ( Rapacha)

18. kwaddjumja /kʷaddiyumyā

200. ni(ksi)ŋoāsim ( 2 x 5 x 20)

19. kwaddjumɡu   /kʷaddiyumɡʰu

1000.ŋoŋoāpʰlo ( from Rapacha 2006 )

20. asim / āsim

2000.ni(ksi)ŋoŋoāpʰlo

 

Linguist providing data and dateː Prof. Sueyoshi Toba, SIL-Nepal, January 26, 1994.

Dr. Lal-Shyãkarelu Rapacha & Danturam Tolocha, Jawaharlal Nehru University, India, June 2, 2006.

供资料的语言学家: 鸟羽季义教授, 1994 年 1 月 26 日.

 

Other comments: Bahing has a vigesimal system of Tibeto-Burman origin. Lal-Shyãkarelu Rapacha & Danturam Tolocha were able to record more complete data up to two thousand in 2006 (second column).

 


                            

Back >> [ Home ] [ Sino-Tibetan ]