Language name and locationː Angami Naga, India [Refer to Ethnologue]

言名称和分布地区安加米那加, 印度

 

1. puə / po

21.  mɛ́ɸi puə

2. kniɛ̃

22.  mɛ́ɸi kniɛ̃

3. sɛ̃ / se

23.  mɛ́ɸi sɛ̃

4. diɛ̂

24.  mɛ́ɸi diɛ̂

5. pyəŋṹ

25.  mɛ́ɸi pyəŋṹ

6. sɔ́rù

26.  mɛ́ɸi sɔ́rù

7. tʰɛ́niə̀     

27.  mɛ́ɸi tʰɛ́niə̀     

8. tʰiətʰá

28.  mɛ́ɸi tʰiətʰá

9. tʰɛɸÍ

29.  mɛ́ɸi tʰɛɸÍ

10. kɪɛ́rə / kerə

30.  sɛ̃rə́

11. kɪɛ́rə puə

40.  hiɛ̂-diɛ̂

12. kɪɛ́rə kniɛ̃

50.  hiɛ̂-pyəŋṹ

13. kɪɛ́rə sɛ̃

60.  hiɛ̂-sɔ́rù

14. kɪɛ́rə diɛ̂

70.  hiɛ̂-tʰɛ́niə̀     

15. kɪɛ́rə pyəŋṹ

80.  hiɛ̂-tʰiətʰá

16. kɪɛ́rə sɔ́rù

90.  hiɛ̂-tʰɛɸÍ

17. kɪɛ́rə tʰɛ́niə̀     

100. kriə puə

18. kɪɛ́rə tʰiətʰá

200. kriə kniɛ̃

19. kɪɛ́rə tʰɛɸÍ

1000. ɲie puə / ɲepo

20. mɛ́ɸi

2000. ɲie kniɛ̃ / ɲepo kniɛ̃

 

Linguist providing data and dateː Prof. Suhnu Ram Sharma, Deccan College Post-Graduate and Research Institute, Pune, India, January 7, 1993.

供资料的语言学家:Prof. Suhnu Ram Sharma, 1993 年 1 月 7 日.

 

Other comments: Angami Naga has a decimal system.


                            

Back >> [ Home ] [ Sino-Tibetan ]